Οι λεπτομέρειες για τα δάνεια μέσω ΤΕΜΠΜΕ

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Δείτε παρακάτω ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε.

Εταιρείες που εντάσσονται στο πρόγραμμα
Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

•υπό σύσταση εταιρείες (που διαθέτουν ΑΦΜ),

•νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ)

Oι εταιρείες θα πρέπει να μην είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και να:

Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

α) Να απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης λιγότερους από 50 εργαζόμενους κατά μέσο όρο με βάση το έντυπο Ε7 της τελευταίας χρήσης

β)Ο ετήσιος τζίρος, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, να μην υπερβαίνει τα 10 εκαττομύρια ευρώ.

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκαττομύρια ευρώ.

Έναρξη και διάρκεια προγράμματος
Το πρόγραμμα ξεκινάει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ και η διάρκεια εφαρμογής του είναι έως την 31-12-2011 εκτός αν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς τις τράπεζες είναι η 31-8-2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-09-2011.

Επιλέξιμες δανειακές συμβάσεις - Όροι των δανείων
Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση μετά την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος.

Οι εγγυήσεις αφορούν σε νέα τραπεζικά δάνεια, τακτής λήξης με σκοπό την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών εκτός από αυτές μεταφοράς αγαθών.

Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 5.000,00 ευρώ ενώ το ανώτατο συνολικά επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση, ανά επιχείρηση είναι 300.000,00 ευρώ.

Για τα δάνεια θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
1)η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου

2)για δάνεια έως 40.000€ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις.

3)Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης με εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό (δηλαδή εκτοκισμό κάθε 30/06 και 31/12)

4)Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6,00%) κατ' ανώτατο όριο.

5)Δάνεια με επιτόκια υψηλότερα του τελικώς διαμορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιμα. Σημειώνεται ότι ως επιτόκιο βάσης λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και διατηρείται για 6 μήνες, μέχρι την επέτειο δόσης κεφαλαίου, όπου και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.

6)Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (μέσω Τράπεζας) έως έξι (6) αιτήσεις, καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί.

Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης
Ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση μέσα σε τρία χρόνια είναι οι 200.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών με ανώτατο όριο τις 100.000.

Για το λόγο αυτό, της παρακολούθησης του προγράμματος κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση θα δηλώσει εγγράφως, όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία ενδεχομένως συμμετείχε κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει ή προβλέπεται να λάβει.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, εκτός από:

1) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου·

2) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης (βλπ. Παράρτημα ΙΙ Οδηγού) ·

3) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις·

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·

4)) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική δραστηριότητα·

5) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων·

6) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· ζ) ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων·

7) ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

►Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης η οποία συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα από την Τράπεζα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο

►Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης

►Έντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος Προκειμένου για νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε7, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφουν ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησής τους, θα απασχολήσουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους-ΕΜΕ.

►Βεβαίωση έναρξης εργασιών μόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3.

►Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης. Στο σχέδιο απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις παγίων (μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, άϋλες ενέργειες κ.λ.π).

►Νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει όπως Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης (συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής), Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά ή προτιμολόγια/προσφορές σε ισχύ. Τα ανωτέρω νόμιμα παραστατικά θα έχουν ημερομηνία έκδοσης ως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Οδηγού.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα. Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει σκόπιμο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το αρχείο, σε μορφή pdf, από τη στήλη δεξιά.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ


No Internet Connection