banner psaremagr

Ερώτηση ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • turiddu
 • Το Άβαταρ του/της turiddu Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
25/04/2005 12:16 #1 από turiddu
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ δημιουργήθηκε από turiddu
Θέλω να ανοίξω αυτό το τόπικ γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά άτομα που δεν ξέρουν τι ακριβώς επιτρέπει ο νόμος περί ερασιτεχνικής αλιείας .
Θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας για το τι σας φένεται σωστό και το τι όχι από αυτά που ο νόμος αυτός λέει .

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 373
Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 20 του Ν .Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27/τ.Α/31.1.70).
Την αρθ. 25.7.1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
Την αριθ.503/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας, Εμπορίου, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε¶ρθρο 1.

Γενικές Διατάξεις.


Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία, που σκοπό έχει την ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι τον βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.


Η ερασιτεχνική και η αθλητική αλιεία ενεργείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελματική αλιεία και με τα οριζόμενα από το διάταγμα αυτό.


Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται μόνο η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού, η οποία επιτρέπεται να ενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως (λουξ) χωρίς καταυγαστήρα, έντασης μέχρι πεντακόσια (500) κεριά.


Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία του Δημοσίου, ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθωμένα ή μη.


Οι ερασιτέχνες αλιείς. που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα, υποχρεούνται να τα σημαίνουν, ώστε να είναι ορατά από τριακόσια (300) μέτρα τουλάχιστον.


Aπαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλίων.


Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.¶ρθρο 2.

Θαλάσσια ερασιτεχνική αλιεία.


Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς :

α) Με δίχτυα:

Μέχρι εκατό (100) μέτρα δίχτυα απλά (όχι μανωμένα) κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο και με πλευρά ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστόμετρα.

β) Με παραγάδια:

(1) Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σ' αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.

(2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια το μήνα Μάϊο κάθε έτους.

γ) Με παγίδες (Κοφινέλλα - Κιούρτοι), ως εξής:

Επιτρέπεται μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευρά κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.

δ) Με πεζόβολο ως εξής:

(1) Επιτρέπεται ένας για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, μήκους πλευρά κάθε ματιού μεγαλύτερο από τριάντα (30) χιλιοστά και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από δέκα (10) μέτρα.

(2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς απ' αυτά .

ε) Με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες "καθετή", "συρτή", "πεταχτάρι", "τσαπαρί", "παρακόλα", "καλαμίδι", "πετονιά", "σαλαγγιά" κ.λ.π. χωρίς κανένα περιορισμό.

στ) Με ψαροντούφεκο, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 3 του διατάγματος αυτού.


Kάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά :

α) Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή μαλάκια ή οστρακόδερμα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από δίχτυα ή παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος.

β) Ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus).¶ρθρο 3.

Υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.


Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας :

α) Κατά το μήνα Μάϊο κάθε χρόνο.

β) Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

γ) Από άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

δ) Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από :

(1) Tο σημείο όπου συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι.

(2) Τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.

(3) Τα αγκυροβολιμένα πλοία.:

ε) Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους - εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.


Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρυχίους ψαράδες :

α) Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.

β) Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στην ξηρά.

γ) Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης, απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και, γενικά τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία, για την οποία, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να εγκρίνει την χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

δ) Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του δύναμη να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος

ε) Να χρησιμοποιούν δίχτυα, σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.

στ) Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερου από εκατόν πενήντα (150) γραμμάρια

ζ) Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.


Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, ο οποίος να φέρει μια σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή, στην οποία να αναγράφονται τα ψηφία Υ. Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόφαση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μια ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.¶ρθρο 4.

Ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά.


Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια,), επιτρέπεται να γίνεται μόνο με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή, κ.λ.π. εκτός από παραγάδια.


Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει, συνολικά μέχρι δύο (2) κι
λά αλιευμάτων ή μέχρι τρία (3) άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους.¶ρθρο 5.

Αγώνες αθλητικής αλιείας.


Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών ψαράδων.


Η διενέργεια αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση του Νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή της, έπειτα από εισήγηση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας αλιείας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε οργάνωση διενέργειας αθλητικής αλιείας, ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, η ώρα και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής της, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη, που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή της.


Για τους αγώνες αθλητικής αλιείας,, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, των άρθρων 1 παρ. 7, 2 παρ. 2 και 4 παρ. 2.¶ρθρο 6.

¶δειες ερασιτεχνικής αλιείας.


Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείς σκάφους χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 666/1966 και επιπλέον, εφόσον ο ενδιαφερόμενος :

α) Είναι κάτοχος ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας.

β) Υποβάλλει αίτηση, που συνοδεύεται από διπλότυπο κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται :

(1) Για τα σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα, κωπήλατα ή μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη μηχανής μέχρι 10 ΗΡ, σε δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά εκατό δραχμές ανά ίππο μηχανής, που είναι μεγαλύτερης ιπποδύναμης από 10 ΗΡ.

(2) Για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά, σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) δραχμές.


Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β. Δ. 666/1966 και με την προσκόμιση διπλότυπου κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου, ύψους :

α) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) δραχμών για τα σκάφη της περιπτ. β (1), της παραγράφου.

β) Χιλίων (1.000) δραχμών για τα σκάφη, της περιπτ. β (2) της προηγούμενης παραγράφου.¶ρθρο 7.

Καταργούμενες διατάξεις.


Από την ισχύ του Διατάγματος αυτού, καταργούνται οι διατάξεις :

α) Του άρθρου 4 του Β. Δ 142/1971 (ΦΕΚ 49/τ. Α΄/12.3.1971).

β) Του άρθρου 13 του Π. Δ. 189/1978 (ΦΕΚ 41/τ. Α΄/24.3.1978).

γ) Του άρθρου 6 του Β. Δ. 435/1970 (ΦΕΚ 142/τ. Α΄/26.6.1970).Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 1985
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΙΤΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ


Τελικά παιδιά όλα αυτά τηρούνται???????? :? :? :? :?

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • PANOS_74
 • Το Άβαταρ του/της PANOS_74 Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
25/04/2005 16:17 #2 από PANOS_74
Απαντήθηκε από PANOS_74 στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

turiddu έγραψε: Θέλω να ανοίξω αυτό το τόπικ γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά άτομα που δεν ξέρουν τι ακριβώς επιτρέπει ο νόμος περί ερασιτεχνικής αλιείας .
Θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας για το τι σας φένεται σωστό και το τι όχι από αυτά που ο νόμος αυτός λέει .

Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία του Δημοσίου, ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθωμένα ή μη.

Τελικά παιδιά όλα αυτά τηρούνται???????? :? :? :? :?


ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.Ηθελα να ρωτησω εσενα η οποιον αλλον ξερει,αν επιτρεπεται
να ψαρευεις σε φυσικο ιχθυοτροφειο,χωρις πλωτα μεσα,γιατι εδω ειναι λιγο μπερδεμενα τα πραγματα. :? :?

Φιλικά
Πάνος

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • fisherman
 • Το Άβαταρ του/της fisherman Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
25/04/2005 17:08 #3 από fisherman
Απαντήθηκε από fisherman στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το ιχθειοτροφείο είναι μισθωμένη περιοχή απο το κράτος.
Συνήθως υπάρχουν πινακίδες οτι απαγορευεται σε αποσταση 300 μέτρων και έχει υσχή και για μας απ'έξω.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • mythos
 • Το Άβαταρ του/της mythos Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
18/05/2005 14:05 #4 από mythos
Απαντήθηκε από mythos στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αναρωτιέμαι, διαβάζοντας το νόμο, πόσοι από εμάς - εκ των οποίων, πολλοί κάνουμε και τους οικολόγους... - αν πέφταμε σε καμιά καλή περίσταση και βγάζαμε αβέρτα ψάρια, θα σταματούσαμε στα 5 κιλά;
Φίλιππος-Κοζάνη
Φιλικά :? :?

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Strofometro
 • Το Άβαταρ του/της Strofometro Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
18/05/2005 15:20 #5 από Strofometro
Απαντήθηκε από Strofometro στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Θέλω να κάνω κι εγω μια ερώτηση.....
Ο νόμος τι λεει για τους επαγγελματίες?
Επειδη καποιος απο αυτους το Σ/Κ ήρθε επίτηδες και σκέπασε τα καλάμια μας με δύχτι στα 30-40 μέτρα και λίγο έλειψε να πλακωθούμε, αν μπορειτε φωτίστε με.
Αν υπάρχει και κάποιο link με τον σχετικο νομο........
Με αναζήτηση στο google δεν βρίσκω....

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • nzon
 • Το Άβαταρ του/της nzon Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
18/05/2005 15:31 #6 από nzon
Απαντήθηκε από nzon στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Δημητρη πολυ αγριεμενος εισαι τελευταια. :D :D :D
Να φταιει η ανοιξη :?: :?:

egov.yen.gr/fishery/01-intro

Ψαξε εδω, ισως βρεις απαντηση. :wink:


Φιλικα
Νικος

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Strofometro
 • Το Άβαταρ του/της Strofometro Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
18/05/2005 15:39 #7 από Strofometro
Απαντήθηκε από Strofometro στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η η αψαρία :lol:
Ευχαριστω Νίκο.....

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • Strofometro
 • Το Άβαταρ του/της Strofometro Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
18/05/2005 16:25 #8 από Strofometro
Απαντήθηκε από Strofometro στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αλλα........
Νόμους για αποστασεις και περιοδους.... δεν μπορω να βρω ουτε κι εκει.....

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • nzon
 • Το Άβαταρ του/της nzon Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
18/05/2005 16:39 #9 από nzon
Απαντήθηκε από nzon στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Δημητρη, οτι δεν απαγορευετε, επιτρεπετε. :D

Φιλικα
Νικος

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

 • george_afs
 • Το Άβαταρ του/της george_afs Συντάκτης θέματος
 • Επισκέπτης
19/05/2005 08:32 #10 από george_afs
Απαντήθηκε από george_afs στο θέμα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

mythos έγραψε: Αναρωτιέμαι, διαβάζοντας το νόμο, πόσοι από εμάς - εκ των οποίων, πολλοί κάνουμε και τους οικολόγους... - αν πέφταμε σε καμιά καλή περίσταση και βγάζαμε αβέρτα ψάρια, θα σταματούσαμε στα 5 κιλά;
Φίλιππος-Κοζάνη
Φιλικά :? :?

Αν βρίσκαμε ένα πορτοφόλι με χρήματα, θα τα βουτάγαμε ή θα το πηγαίναμε στην αστυνομία;
Όλα είναι θέμα συνείδησης και αυτοσυγκράτησης 8O 8O 8O

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: Δημήτρηs ΚουζούπηsΠαπακωστας Δημητρης (tselikas)Γιαννης (STAY_ALIVE)Φώτης Σαρρηγεωργίου
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.200 δευτερόλεπτα

banner psaremagr

No Internet Connection