Ερώτηση Εκλογική Συνέλευση Ν.Ο. Βόρειο Αιγαίο - Κυριακή 7/12

26/11/2008 13:16 #1 από harrisp
Πρόσκληση


Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., καλείται Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ομίλου την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00 μ.μ. στην προσωρινή έδρα του συλλόγου (Ταβέρνα Μαχαραγιάς, 17ης Νοέμβρη 53, Κωνσταντινουπολίτικα, Θεσσαλονίκη).

Στην Γενική Συνέλευση καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου και η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η εκλογή του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, των τεσσάρων αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των δύο αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του συλλόγου, θα πρέπει να κατατεθούν στον Γραμματέα του συλλόγου, γραπτά (με επιστολή ή με email) το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών (δηλαδή μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου στις 6:00μμ). Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να θέσουν τις υποψηφιότητες τους εγκαίρως.

Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν σε όλα τα μέλη, αλλά και θα είναι αναρτημένες στην έδρα του ομίλου την 6η Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ.

Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Ομίλου.________________________________________Παρατίθενται παρακάτω, τα άρθρα του καταστατικού του Ομίλου που αφορούν στις εκλογές, στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και των μελών του, καθώς και σε αυτές της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των μελών της.Άρθρο 10
Εκλογές

1.- Οι εκλογές για την ανάδειξη των επτά (7) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. καθώς και των τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε. διεξάγονται στην Γ.Σ., με μυστική ψηφοφορία όταν λήξει η  θητεία τους , με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2.- Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται γραπτώς στον Γραμματέα του Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της Γ.Σ. από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και αφού βεβαίως έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη του Ομίλου για την διαδικασία.

3- Ο κατάλογος των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. αναρτάται μία (1) ημέρα προ της Γ.Σ. στον πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου ή σε άλλο εμφανές σημείο.

4.- Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή μελών της Ε.Ε.
Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς θεωρούνται άκυρα αλλά για την αντίστοιχη κατηγορία μόνο.

5.- Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τόσο για το Δ.Σ. όσο και την Ε.Ε.
Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας αντίστοιχα και σύμφωνα με το παρόν καταστατικό εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων σε εκλόγιμη θέση γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλογικής θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών.

6.- Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκλογή τόσο στο Δ.Σ. όσο και στην Ε.Ε.

7.- Το νέο Δ.Σ. με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του σε σώμα, η οποία γίνεται ανεξαρτήτως της θέσης εκλογής των μελών του Δ.Σ.

8.- Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συγκρότηση του σε σώμα, όλα όσα αφορούν τον Όμιλο.
Η παράδοση αυτή γίνεται με την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.Άρθρο 11
Εξελεγκτική Επιτροπή

1.- Η Ε.Ε. του Ομίλου αποτελείται  από τρία (3) τακτικά και δύο (2)  αναπληρωματικά μέλη.

2.- Η Ε.Ε. του Ομίλου αμέσως μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρος της.

3.- Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου.Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Ο Όμιλος διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη με  θητεία τρία (3) έτη βάση του Ν.2725/99 και τις τροποποιήσεις του.

2.- Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από τα μέλη του Ομίλου

3.- Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Ομίλου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτως υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικά ανταλλάγματα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.
Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση βάση του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν.2725/99.

4.- Η ιδιότητα του μέλους είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός της έδρας του Ομίλου για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

5.- Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γ.Σ. του Ομίλου υπό τους όρους όπως αυτοί καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.

6.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εκφράζουν σαφώς την βούληση των μελών του Ομίλου.

7.- Κενές θέσεις μελών του Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματική μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους.

8.- Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από την θέση του με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και την θέση του καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος.

9.-Η συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο κάθε σαράντα (40) ημέρες, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ., γραπτώς.
Η ημερομηνία, ο τόπος, και η ώρα των συνεδριάσεων καθορίζονται από τον Πρόεδρο.

10.- Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται σ’ αυτό  τουλάχιστον τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του.

11.- Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη του Δ.Σ. ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Δεν επιτρέπεται να ψηφίσει μέλος του Δ.Σ. με εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος αυτού.

12.- Οι ψηφοφορίες του Δ.Σ. είναι φανερές. Ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική :
α) επί προσωπικών θεμάτων
β) εάν το ζητήσει η πλειοψηφία των παρόντων.

13.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία εκτός αν για ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό απαιτείται ομοφωνία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του.

14.- Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και κατά την κρίση του, μπορούν να καλούνται και τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

15.- Στα πρακτικά του Δ.Σ. καταγράφονται οι προτάσεις της μειοψηφίας μόνο αν το ζητήσουν τα μέλη που τις έχουν υποβάλλει.Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

1.- Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στους σκοπούς, στις δραστηριότητες και στη λειτουργία του Ομίλου καθώς και για κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2.- Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Ομίλου

3.- Το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει Κανονισμούς, να στελεχώνει ομάδες εργασίας, να δημιουργεί επιτροπές, κατά την κρίση του και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου.

4.- Το Δ.Σ. μία φορά τον χρόνο καταρτίζει απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε καθώς και προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά.

5.- Το Δ.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6.- Το Δ.Σ. εισηγείται τροποποιήσεις του Καταστατικού.

7.- Το Δ.Σ. ερμηνεύει τυχόν ασαφείς διατάξεις του καταστατικού, με ομόφωνη απόφαση του.

8.- Το Δ.Σ. αποφασίζει για το ύψος της συνδρομής, για το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής καθώς και για τυχόν έκτακτες εισφορές.

9.- Τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα με τις εξής αρμοδιότητες :
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Ειδικός Γραμματέας
Υπεύθυνος Αθλητισμού
Υπεύθυνος Δημοσίων ΣχέσεωνΆρθρο 14
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.- Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον κάθε Αρχής εκφράζοντας σαφώς τις αποφάσεις του Δ.Σ.

2.- Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, καθορίζει με τον Γραμματέα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη  των συνεδριάσεων του Δ.Σ., δίδει και αφαιρεί τον λόγο στα μέλη του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά.

3.- Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Ομίλου.

4.- Υπογράφει τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αθλητών του Ομίλου.

5.- Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και αναλήψεων από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου.

6.- Είναι επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής που στελεχώνουν ακόμη ο Γραμματέας  και ο Υπεύθυνος Αθλητισμού.

7.- Επιβλέπει και έχει δικαίωμα ελέγχου και παρέμβασης σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου.

8.- Έχει συναρμοδιότητα σε όλες τις υποθέσεις του Ομίλου και την εξουσία να παίρνει πρωτοβουλίες για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Όμιλο.

9.- Είναι αρμόδιος για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου.

10.- Η αρμοδιότητα του Προέδρου δεν μπορεί να συμπίπτει με καμμία άλλη.Άρθρο 15
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες του τις αρμοδιότητες.

2.- Είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί και να ενημερώνει το Δ.Σ. για κάθε Νόμο, Εγκύκλιο ή Απόφαση ενδιαφέρει ή αφορά τον Όμιλο και κυρίως για ότι αφορά την ερασιτεχνική και αθλητική Αλιεία κ.λ.π.

3.- Επιβλέπει την γραμματειακή υποστήριξη του Ομίλου.

4.- Το Δ.Σ., με απόφαση του, μπορεί να αναθέσει και άλλα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.
Άρθρο 16
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1.- Ο Γραμματέας συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Ομίλου.

2.- Τηρεί το Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

3.- Τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων του Ομίλου.

4.- Τηρεί το Μητρώο Μελών του Ομίλου.

5.- Είναι αρμόδιος για την σύνταξη και διεκπεραίωση των ανακοινώσεων και της αλληλογραφίας του Ομίλου.

6.- Καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

7.- Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

8.- Φυλάει το Αρχείο και τα Βιβλία του Ομίλου καθώς και τη σφραγίδα του.

9.- Διατηρεί και είναι υπεύθυνος για όλα τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και για τα σχετικά αναλώσιμα.

10.- Είναι υπεύθυνος για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση του site του Ομίλου.

11.- Εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας των μελών του Ομίλου.
Άρθρο 17
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1.- Αναπληρώνει τον Γραμματέα στα καθήκοντα του απόντα ή κωλυόμενο.

2.- Εκτελεί χρέη Γραμματέως σε κάθε ομάδα εργασίας ή επιτροπή ήθελε συσταθεί με απόφαση Δ.Σ. βάση του παρόντος καταστατικού.

3.- Οργανώνει και λειτουργεί τυχόν υπάρχουσα Βιβλιοθήκη του Ομίλου.

4.- Είναι υπεύθυνος για τυχόν διαφημιστικά φυλλάδια, ημερολόγια κ.λ.π. έντυπα που θα μπορούσε να εκδώσει ο Όμιλος.

5.- Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ όλων των τμημάτων του Ομίλου με τον Γραμματέα για θέματα γραμματειακή υποστήριξης.Άρθρο 18
Ο ΤΑΜΙΑΣ

1.- Είναι αρμόδιος για όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις του Ομίλου.

2.- Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και αναλήψεων από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου.

3.- Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό εκάστου έτους καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό κάθε χρονιάς.

4.- Καταθέτει όλα τα έσοδα του Ομίλου σε Τραπεζικό λογαριασμό τη μορφή του οποίου καθορίζει με απόφαση του το Δ.Σ.

5.- Εισηγείται αναλυτικά και τεκμηριωμένα προς το Δ.Σ. για το ύψος της συνδρομής των μελών, για το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών και για το ύψος των τυχόν εκτάκτων εισφορών καθώς και για κάθε είδους ενέργειες που αφορούν στην αύξηση των εσόδων του Ομίλου.

6.- Φυλάσσει και τηρεί το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων του Ομίλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κείμενους Νόμους και πάντα σύμφωνα με τον Ν.2725/99 και τις τροποποιήσεις του.

7.- Αρχειοθετεί και διατηρεί το αρχείο με όλα τα παραστατικά εσόδων-εξόδων του Ομίλου και γενικότερα όλα τα  οικονομικά στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι πάντα ενήμερα και στην διάθεση της Ε.Ε.

8.- Είναι υπεύθυνος για τον ετήσιο έλεγχο των οικονομικών του Ομίλου από την Ε.Ε.

9.- Ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ. για τα οικονομικά του Ομίλου, υποχρεωτικά σε κάθε συνεδρίαση αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό του ζητηθεί.

10.- Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το εκάστοτε ύψος του ποσού των μετρητών που θα μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του ταμία ή/και άλλου μέλους του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση οικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

11.- Το ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά με απόφαση του το Δ.Σ. με άλλο μέλος του Δ.Σ. αποκλειομένου πάντως του Προέδρου.

12.- Απαγορεύεται ο δανεισμός στον Ταμία καθώς και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., από το ταμείο του Ομίλου, ομοίως και προς τρίτους.

13.- Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία να παραστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ., είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει και να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. να προβεί στην υποχρεωτική οικονομική ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.Άρθρο 19
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1.- Είναι αρμόδιος για την λειτουργία όλων των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου.

2.- Είναι αρμόδιος και μαζί με τον Πρόεδρο και παρίσταται στην Γ.Γ.Α., στις Ομοσπονδίες που θα είναι μέλος ο Όμιλος, σε συσκέψεις και συνεδριάσεις που συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας του.

3.- Είναι αρμόδιος και παρακολουθεί τους κανονισμούς και τις προκηρύξεις των αγώνων που αφορούν τα αθλητικά τμήματα του Ομίλου.

4.- Εκπονεί το πρόγραμμα και την μορφή των αγώνων κάθε έτους για όλα τα αθλητικά τμήματα του Ομίλου.

5.- Κάνει τον αθλητικό απολογισμό κάθε έτους, καταγράφει αποτελέσματα αγώνων και προτείνει πιθανόν σχετικές βραβεύσεις αθλητών.

6.- Συμπληρώνει τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας των νέων αθλητών και τα καταθέτει στις οικείες Ομοσπονδίες για την έκδοση τους.

7.- Διατηρεί το αρχείο των δελτίων αθλητικής ιδιότητας όλων των τμημάτων και είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των αθλητών σχετικά με τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο που πρέπει να υφίστανται ως μοναδικοί υπεύθυνοι προς τούτο.

8.- Συγκαλεί τις συγκεντρώσεις των αθλητών προς ενημέρωση, ενημερώνει τους αθλητές των τμημάτων για το αγωνιστικό πρόγραμμα και τίθεται επικεφαλής των αθλητικών αποστολών εκτός έδρας.

9.- Προτείνει τεκμηριωμένα στο Δ.Σ. τον ορισμό αρχηγών όλων των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου, για θητεία ενός έτους.

10.- Προωθεί και προασπίζει τις καλές αθλητικές σχέσεις με παρεμφερείς με τον Όμιλο συλλόγους.

11.- Είναι υπεύθυνος να ενημερώνει τους αθλητές όλων των τμημάτων για τους Κανονισμούς αγώνων και φροντίζει όχι μόνο να τους γνωρίζουν αλλά και να τους τηρούν.

12.- Σε συνεργασία με τους αρχηγούς των τμημάτων και πάντα βάση αποτελεσμάτων και επιδόσεων, στελεχώνει τις ομάδες που θα εκπροσωπούν τον Όμιλο σε πάσης φύσεως αγώνες.
Σε περίπτωση που υπάρξει, για διάφορους λόγους, ανάγκη στελέχωσης ομάδας του Ομίλου κατ’ ανάθεση, χρειάζεται μετά την τεκμηριωμένη πρόταση, απόφαση των μελών του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, του Προέδρου αναγκαστικά συναινούντος.
Άρθρο 20
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


1.- Είναι αρμόδιος και επικεφαλής της εκάστοτε οργανωτικής επιτροπής, την οποία και στελεχώνει με αποκλειστική του ευθύνη, για την διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων του Ομίλου.

2.- Σχεδιάζει και προτείνει τεκμηριωμένα προς το Δ.Σ. την διοργάνωση εκδηλώσεων.

3.- Διατηρεί και ενημερώνει πάσης φύσεως αρχεία γραμματειακής υποστήριξης που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τις δημόσιες σχέσεις του Ομίλου.

4.- Παρακολουθεί τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ενημερώνει το Δ.Σ. για όλες τις σχετικές με τον Όμιλο δημοσιεύσεις, διατηρώντας και σχετικό αρχείο.

5.- Παρίσταται μαζί με τον Πρόεδρο ή κωλυομένου του Προέδρου με τον νόμιμο αντικαταστάτη του σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον Όμιλο.

6.- Σε συνεργασία με τον Γραμματέα συντάσσει δελτία τύπου τα οποία και προωθεί στα Μ.Μ.Ε. μετά από απόφαση του Δ.Σ.

7.- Είναι υπεύθυνος για την σύναψη φιλικών σχέσεων και για την διατήρηση και αναβάθμιση αυτών των σχέσεων  με παρεμφερείς προς τον Όμιλο μας συλλόγους, με Ομοσπονδίες, με Δημόσιες Αρχές, με την Γ.Γ.Α., με τοπικούς κ.λ.π. φορείς, με τα Μ.Μ.Ε. και γενικότερα με κάθε εκπρόσωπο ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου.

8.- Διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου, αφού έχει καταθέσει τεκμηριωμένη σχετική πρόταση στο Δ.Σ. και έχει αποφασισθεί σχετικά (κατά πλειοψηφία), όπου δίδει ή αφαιρεί τον λόγο στους ερωτώντες.

9.- Είναι υπεύθυνος για τις βραβεύσεις των αθλητών στους αγώνες, καθώς και για την φιλοξενία των αποστολών άλλων συλλόγων που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνει ο Όμιλος.

10.- Εισηγείται προς το Δ.Σ. κάθε πρόταση που θα μπορούσε να προάγει και να αναβαθμίζει την εικόνα του Ομίλου προς τρίτους.


________________________________________

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δ. Κοκόζηλας
                          
Ο Γραμματέας
Χ. Παπαδόπουλος

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

03/12/2008 09:58 #2 από harrisp
Επαναφέρω για όσους δεν το είδαν.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

06/12/2008 20:08 #3 από harrisp

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

08/12/2008 13:27 #4 από harrisp
Κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ν.Ο. Βόρειο Αιγαίο, την Κυριακή 07/12/2008 και την συνεδρίαση του εκλεχθέντος Δ.Σ. που ακολούθησε, το νέο Δ.Σ. του Ομίλου, που εξελέγη και συστάθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Κρέστας Μπαμπης

Αντιπρόεδρος
Αναστασίου Μπάμπης

Γραμματέας
Παπαδόπουλος Χάρης

Ταμίας
Κυριαζίδης Αντώνης

Έφορος Αθλητισμού
Ρουμελιώτου Αρετή

Υπέυθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Βουζβούρη Στεφανία

Ειδικός Γραμματέας
Φίλος Γρηγόρης

Αναπληρωματικά μέλη
1. Τζίκας Κώστας
2. Καίκας Βασίλης
3. Καρυπίδου Ανατολή

________________________________________


Κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ν.Ο. Βόρειο Αιγαίο, την Κυριακή 07/12/2008, η Εξελεγκτική Επιτροπή που εξελέγη έχει ως εξής:


Πρόεδρος
Καλλίδης Νίκος

Μέλη
Πέτρου Δανιήλ
Χατζηαβραάμ Αλέξανδρος
Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

08/12/2008 13:29 #5 από harrisp
και μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες από τις εκλογές
Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

08/12/2008 16:35 #6 από Νίκος Καραγιάννης (supercarpman)
Απαντήθηκε από Νίκος Καραγιάννης (supercarpman) στο θέμα Εκλογική Συνέλευση Ν.Ο. Βόρειο Αιγαίο - Κυριακή 7/12
Οι ποιο ωραίες εκλογές που έχω δει μακράν!

Πρώτα ψηφίζουμε και μετά τρώμε βλέποντας μπάλα!!

Μπράβο ρε παιδιά πάντα τέτοια.

GO FISHING WHAT ELSE!!!!!!!!
www.pfc.org.gr

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

09/12/2008 13:38 #7 από Νικολακόπουλος Τάσος (TAS-SOS)
Απαντήθηκε από Νικολακόπουλος Τάσος (TAS-SOS) στο θέμα Εκλογική Συνέλευση Ν.Ο. Βόρειο Αιγαίο - Κυριακή 7/12
          Συγχαρητήρια γιά την εκλογή σας  και καλή δύναμη.

                                                          Τάσος  Νικολακόπουλος


                  Υ.Γ. Ενοείται ότι, με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα Χαραλάμπηδες, κάθε 10 Φεβρουαρίου,
                        πρέπει να κερνάτε στον  Μαχαραγιά !!!!

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

09/12/2008 13:51 #8 από harrisp

           Συγχαρητήρια γιά την εκλογή σας  και καλή δύναμη.

                                                          Τάσος  Νικολακόπουλος


                  Υ.Γ. Ενοείται ότι, με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα Χαραλάμπηδες, κάθε 10 Φεβρουαρίου,
                        πρέπει να κερνάτε στον  Μαχαραγιά !!!!


Kύριε Νικολακόπουλε,

Κάθε 10 Φλεβάρη είστε καλεσμένος μας.

:yes:

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

09/12/2008 14:34 #9 από Αντωνης Χατζηθεοδωρου
Απαντήθηκε από Αντωνης Χατζηθεοδωρου στο θέμα Εκλογική Συνέλευση Ν.Ο. Βόρειο Αιγαίο - Κυριακή 7/12
Εμένα παλι σαν εγκαίνια Συνδεσμου Φιλων ΠΑΟΚ( :heart:) μου εκανε βλεποντας τις φωτο....  :crazy:


Καλή δυναμη στα καθήκοντα σας να ευχηθώ σε όλους σας παιδιά.... :give_rose:

"Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός παρά του ευεργετηθέντος αχαρίστου"

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: Δημήτρηs ΚουζούπηsΠαπακωστας Δημητρης (tselikas)Γιαννης (STAY_ALIVE)Φώτης Σαρρηγεωργίου
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.249 δευτερόλεπτα

© 2004 - 2019 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

No Internet Connection