Ερώτηση πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες

10/12/2008 23:17 #1 από Καρδιανός Σπυρος (125gr)
πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες δημιουργήθηκε από Καρδιανός Σπυρος (125gr)

1. This is a break in the outer bar…excellent place to explore w/ lure or bait if you could cast to it. I would drop a bait on the right most end of the break where there is a shoulder from the adjacent outer bar. good place for Red Drum or Striped Bass to be found...

2. I call these juts…small stretches of sand that jut out into the surf zone. Some call them “points”. A very good place to set up! First, it gives you a chance to launch your offering further into the surf, enabling you to reach/cover more water and structure. Also, these juts sometimes project straight out underwater intersecting the littoral current that runs parallel to the beach, creating opposing currents that draw game fish. Lastly, they also create sort of an obstruction in the slough, so any traveling fish could possibly and momentarily stack around this structure… In the picture the jut subtly projects out into the surf, but is not well defined… If there was more “jut” structure underwater, I would work the waters straight out or just to either side w/ lures or bait for Striped Bass.

3. Outer sand bar…since most casters cannot cast over it, I would drop a bait or lure just to the inside of it…there could be fish running along the inside of this bar…on rare occasion I would drop a bait on the bar itself…good place to find Red Drum...

4. This is part of the slough that runs parallel to the beach…this is deeper water (darker water color in pic). In this particular case this part of the slough is actually a deep water hole. The hole has a defined left end as it approaches the jut mentioned in # 2 above…at the right end it is very interesting…this hole is adjacent to/borders structure # 7 which is addressed below. I would place baits smack in the middle of this hole especially at mid-tide. You would be very surprised at how big fish, like Giant Striped Bass, can be found in this type structure! And this in-close fishing…no long casts required! Might even be a Red Drum in there!

5. This is interesting…it’s a break in the outer bar but it has a slight diagonal slant to it where its left end opens into a closer, middle bar. This I call the back hallway (#5) and door (#5a)… Fish will come from the outside right down that break in the bar (“hallway”) and come inside thru the “door”… I would drop a bait or lure right at that door #5a! Striped Bass would be found here, but this has Red Drum written all over it!

6. Another outer sand bar…again, I would drop a bait or lure just to the inside of it because there could be fish, like Red Drum, running along the inside of this bar…

7. Very interesting. This is a small breaker that actually is running perpendicular to the beach…its moving right to left. This breaker divides the slough (# 4 and # 8) and could prove to have strong current at mid-tide as water funnels thru it from one part of the slough to the other part of the slough! I would put lures or baits all over this area 3 hours before and aft high tide! Or fish it during the entire falling tide! This has Striped Bass written all over it...

8. Again, this is part of the slough that runs parallel to the beach… The slough is adjacent to/borders structure # 7 which was addressed above! Fish this like # 4 above! Good for Striped Bass or even Red Drum...

9. Although part of the outer sand bar, it seems to swing in closer…again, I would place a bait or lure just to the inside of it because there could be fish running along the inside… Red Drum or Striped Bass could be found here...

10. This is obviously the close in sand bar…the last breaker before turning into the suds that wash up on the beach… Right behind this breaker is deeper water and the slough…game fish patrol up tight along this breaker in the slough waiting to ambush bait fish… Place a bait just past the breaker’s whitewater…you will be shocked at how big the fish are that hang just behind this close in breaker! Again close-in fishing…no long casts required! Huge Striped Bass could be found here...
__________________
Steve

Get Out There,
and Fish!

Διορθώθηκε ο τίτλος
Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

10/12/2008 23:18 #2 από Καρδιανός Σπυρος (125gr)
Απαντήθηκε από Καρδιανός Σπυρος (125gr) στο θέμα πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες
1. Αυτή είναι μια μικρή διακοπή στο εξωτερικό μπαρ ... εξαιρετικό μέρος για να εξερευνήσετε w / δέλεαρ ή δόλωμα, αν μπορούσατε να το cast της. Θα ήθελα να αποβάλετε έναν δόλωμα σχετικά με το δικαίωμα πλέον τέλος του διαλείμματος όταν υπάρχει ένα ώμο από το παρακείμενο εξωτερικό μπαρ. καλό μέρος για το Red βαρέλι ή ριγωτά Bass να βρεθεί ...

2. Καλώ αυτές juts ... μικρές λωρίδες άμμου που προεξέχω στο surf ζώνη. Ορισμένοι ζητούν τα "σημεία". Ένα πολύ καλό μέρος για να δημιουργηθεί! Πρώτον, σας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσει σας προσφέρουν ακόμη περισσότερο στην surf, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να φθάσουν / καλύπτει περισσότερο νερό και δομή. Επίσης, οι εν λόγω έργο μερικές φορές juts αδίστακτα υποβρύχια που τέμνονται ο παραλιακός ρεύμα που πέφτει παράλληλα από την παραλία, δημιουργώντας ρεύματα που ωθούν αντιτίθενται παιχνίδι ψάρι. Τέλος, επίσης, να δημιουργήσει τέτοιο εμπόδιο στην σλάου, ταξιδεύει κάθε τόσο ψάρια θα μπορούσε, ενδεχομένως, και στιγμιαία στοίβα γύρω από τη δομή αυτή ... η εικόνα του προεξέχω ελαφρά σε έργα που το surf, αλλά δεν είναι σαφώς καθορισμένα ... Αν ήταν πιο "προεξέχω "Δομή του υποβρυχίου, θα εργάζονται τα νερά αδίστακτα ή απλώς σε κάθε πλευρά w / ψεύτικου δολώματος ή δόλωμα για ριγωτά Bass.

3. Εξωτερικό μπαρ ... άμμο, δεδομένου ότι οι περισσότερες σε τροχούς δεν μπορεί να είναι πάνω από χυτά, θα ήθελα να αποβάλετε έναν δόλωμα ή δέλεαρ μόνο για το εσωτερικό του ... θα μπορούσαν να υπάρχουν ψάρια τρέχουν στο εσωτερικό των μπαρ ... σε αυτή την σπάνια ευκαιρία θα ήθελα να αποβάλετε έναν δόλωμα για το ίδιο το μπαρ ... Καλό μέρος για να βρείτε Red Drum ...

4. Αυτό είναι μέρος του σλάου ότι πέφτει παράλληλα από την παραλία ... Αυτή είναι η βαθύτερη νερό (πιο σκούρο χρώμα στο νερό PIC). Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το τμήμα της Slough είναι πράγματι μια βαθιά τρύπα νερό. Η τρύπα έχει οριστεί αριστερό άκρο κατά την προσέγγισή του αναφέρθηκε στην προεξέχω # 2 παραπάνω ... στο σωστό σκοπό αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ... αυτή η τρύπα βρίσκεται δίπλα στο / σύνορα δομή # 7, που παρατίθενται στη συνέχεια. Θα τοποθετούσα δολωμάτων ψαρόβαρκα στη μέση αυτής της τρύπας και στα μέσα της παλίρροια. Θα ήταν πολύ την έκπληξή του για το πώς μεγάλα ψάρια, όπως το Giant ριγωτά Bass, μπορεί να βρεθεί σε αυτό το είδος δομή! Και αυτό σε στενή αλιείας ... δεν απαιτούνται μεγάλες ρίχνει! Θα μπορούσε ακόμη και να το κόκκινο Drum εκεί!

5. Αυτό είναι ενδιαφέρουσες ... Είναι μια μικρή διακοπή στο εξωτερικό μπαρ, αλλά έχει μια ελαφρά κλίση προς διαγώνιο, εκεί όπου το αριστερό άκρο ανοίγει σε μια στενότερη, μεσαία γραμμή. Αυτό που εγώ αποκαλώ πίσω διάδρομος (# 5) και πόρτα (# 5α) ... Τα ψάρια θα έρθουν από το εξωτερικό, δικαίωμα που προβλέπεται διακοπή στο μπαρ ( "διάδρομος") και να έρθουν στο εσωτερικό μέσω της "πόρτα" ... θα ήθελα να αποβάλετε έναν ή δόλωμα δέλεαρ δικαίωμα σε αυτή την πόρτα 5α #! Ριγωτά Bass θα βρίσκονται εδώ, αλλά αυτό έχει Red Drum γραπτή όλο το!

6. Ένα άλλο εξωτερικό μπαρ άμμο ... και πάλι, θα ήθελα να αποβάλετε έναν δόλωμα ή δέλεαρ μόνο για το εσωτερικό της, γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν ψάρια, όπως το Red Drum, που λειτουργούν κατά μήκος της εντός αυτού του μπαρ ...

7. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι ένα μικρό διακόπτη που πραγματικά λειτουργεί κάθετη προς την παραλία ... την κίνηση δεξιά προς τα αριστερά. Αυτό το διακόπτη χωρίζει την σλάου (# 4 και # 8) και θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι έχουν έντονο ρεύμα κατά τα μέσα του όπως παλίρροια χοάνες μέσα από αυτό το νερό από το ένα μέρος του σλάου στο άλλο τμήμα του βάλτος! Θα ήθελα να θέσω ψεύτικου δολώματος ή δολωμάτων σε όλη αυτή την περιοχή 3 ώρες πριν από την πρύμνη και την υψηλή παλίρροια! Ή τα ψάρια είναι κατά την διάρκεια ολόκληρης της πτώσης ρεύμα! Αυτό έχει γραπτή Μπάσων ριγωτά όλο αυτό ...

8. Και πάλι, αυτό είναι μέρος της σλάου ότι πέφτει παράλληλα από την παραλία ... Ο βάλτος είναι δίπλα στην / σύνορα δομή # 7 που απευθυνόταν παραπάνω! Ψάρια όπως αυτή # 4 παραπάνω! Καλό για ριγωτά ή ακόμη και Red Bass Drum ...

9. Αν και μέρος της εξωτερικής άμμο μπαρ, φαίνεται να περάσει πιο κοντά στην ... πάλι, θα ήθελα να τοποθετήσετε ένα δόλωμα ή δέλεαρ μόνο για το εσωτερικό της, γιατί θα μπορούσαν να υπάρχουν ψάρια τρέχουν τα μέσα ... Red βαρέλι ή ριγωτά Bass θα μπορούσαν να βρεθούν εδώ. ..

10. Αυτό είναι προφανώς το μπαρ κοντά στην άμμο ... το τελευταίο πριν από φρενο μετατρέπεται σε σαπουνάδες ότι το πλένω στην παραλία ... Δικαίωμα πίσω από αυτό το διακόπτη είναι βαθύτερο νερό και το παιχνίδι ... σλάου ψάρια περιπολούν κατά μήκος μέχρι στενότητα αυτή στην σλάου διακόπτη σε αναμονή για ενέδρα δόλωμα Τοποθετήστε ένα ψάρι ... δόλωμα μόνο το παρελθόν του διακόπτη WHITEWATER ... θα σας τρομάζει και το πόσο μεγάλο είναι το ψάρι που μόλις κολλήσει πίσω από αυτό κοντά στο διακόπτη! Και πάλι κοντά-σε αλιευτικές ... δεν απαιτούνται μεγάλες ρίχνει! Τεράστια ριγωτά Bass θα μπορούσαν να βρεθούν εδώ ...

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

10/12/2008 23:20 #3 από Καρδιανός Σπυρος (125gr)
Απαντήθηκε από Καρδιανός Σπυρος (125gr) στο θέμα πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες
κ μια ψευτομεταφραση............... :give_rose:

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

24/12/2008 19:47 #4 από eyris_thessaloniki
Απαντήθηκε από eyris_thessaloniki στο θέμα πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες
Σπύρο καλησπέρα και Χρόνια Πολλά!!!

Ειλικρινά δεν κατάλαβα τίποτα απο την [glow=red,2,300]μετάφραση[/glow].  :shok:

Ίσα - ίσα με έχει πιάσει ναυτία!!! Τώρα είναι απο τα [glow=blue,2,300]κύματα[/glow], είναι απο την [glow=red,2,300]μετάφραση[/glow] δεν μπορώ να καταλάβω!!!

Καλή Χρονιά και καλές ψαριές!!!

Φιλικά και χωρίς παρεξήγηση.  :give_rose:

Εύρης
 

"Eμείς δεν πάμε να τα πιάσουμε... να τα ταίσουμε πάμε!!!"

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

25/12/2008 03:30 #5 από Άγγελος Τσακίρης (Syrtos)
Απαντήθηκε από Άγγελος Τσακίρης (Syrtos) στο θέμα πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες
εχει απολυτο δικιο ο βετερανος,υπαρχουν σεβαστου μεγεθους κυνηγοψαρα ακομη και 5 μετρα απο την ακτη

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

25/12/2008 10:18 #6 από Γιωργος Μπονης
Απαντήθηκε από Γιωργος Μπονης στο θέμα πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες
Μπράβο Σπύρο πολύ ωραίο τοπικ
Η μετάφραση όμως που έχει κάνει ο υπολογιστής είναι χάλια ας μείνουν οι φίλοι στο Αγγλικό κείμενο

To be better keep on practice!!!!!!!!

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

25/12/2008 11:18 #7 από Καρδιανός Σπυρος (125gr)
Απαντήθηκε από Καρδιανός Σπυρος (125gr) στο θέμα πως διαβαζουμε τα κυματα κ τις παραλιες
ευχαριστω παιδια,οντος η μεταφραση ειναι χαλια,αλα το εκανα για να βοιθοσω καπιους που δεν ξερουν αγκλικα, :victory:

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Συντονιστές: Δημήτρηs ΚουζούπηsΠαπακωστας Δημητρης (tselikas)Γιαννης (STAY_ALIVE)Φώτης Σαρρηγεωργίου
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.815 δευτερόλεπτα